Home

Welkom op de site van Cascade, vereniging van zand- en grindproducenten!
Persbericht "#duurzaambeton-trending topics"

Hierbij willen wij u onderstaand persbericht onder de aandacht brengen.

Persbericht duurzaambeton - trending topics


Publicatie "Cascade Nieuws" (maart 2014)

Met trots presenteren wij de tweede externe nieuwsbrief van Cascade!
Hierin vertellen wij wat Cascade in 2013 heeft bereikt en in gang heeft gezet.
Klik hier voor "Cascade Nieuws"
 https://docs.google.com/a/cascade-zandgrind.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FzY2FkZS16YW5kZ3JpbmQubmx8d3d3MnxneDo4NzY4YjgyZDFjNTNhZDM 
Kwaliteit na inwerkingtreding van de bouwproductenverordening (September 2013)
Cascade heeft samen met 25 andere brancheorganisaties een brief van KOMO aan de Tweede Kamer ondertekend.
In de brief spreekt KOMO haar zorg uit over de inwerkingtreding van de bouwproductenverordening.
Naar aanleiding van deze brief heeft minister Blik aangegeven dat aanvullende kwaliteitseisen naast de CE markering zijn toegestaan, maar deze nooit in de plaats van de CE markering kunnen komen.
 
Brief ASR-gevoeligheid (Augustus 2013)
Op basis van de nieuwe Nationale Beoordelingsrichtlijn 2505 voor het KOMO productcertificaat wordt momenteel bij de industriezand- en grindproducerende bedrijven onderzoek met betrekking tot de ASR-gevoeligheid van toeslagmaterialen uitgevoerd. Voor zover Cascade bekend leiden tot nu toe alle onderzoeken tot een forse overschrijding van de gestelde eisen. Vanuit de KAM-werkgroep is een brief uitgegaan naar het Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD) Korrelvormige materialen.
 
Leonie van der Voort nieuwe ambassadeur Bewust Bodem Gebruik (Mei 2013)
Leonie van der Voort is gevraagd om als ambassadeur van het initiatief Bewust Bodem Gebruik op te willen treden. Deze vraag heeft zij met enthousiasme geaccepteerd!
Voor de leden van Cascade staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal. Zand- en grindwinning kan gezien worden als een belangrijk fundament voor allerlei vormen van gebiedsontwikkeling.
 
 
  
Nieuwe Omgevingswet in de maak (April 2013) 
Het Ministerie van I&M schrijft een volledig nieuwe Omgevingswet waarin 154 oude wetten als o,der andere de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis en herstelwet worden geïntegreerd. FODI (Federatie van Oppervlaktedelfstofwinnende Industrieën) heeft in overleg met haar achterban, waaronder Cascade, enkele kanttekeningen en overwegingen geplaatst bij deze conceptwet. Klik hier voor de notitie van FODI.
 
Reactie Cascade op voorgenomen besluit omtrent ASR gevoeligheid (Maart 2013)
In de nieuwe versie van de Beoordelingsrichtlijn 2502 voor KOMO-productcertificering wordt de frequentie voor het bepalen van de ASR gevoeligheid verhoogd. Cascade pleit ervoor om de frequentie, zoals in de oude BRL is aangegeven te handhaven. Klik hier voor de brief welke door Cascade is verzonden aan het Gezamenlijk College voor Deskundigen.
 
Reactie Cascade op voorgenomen bezuiniging bedieningstijden sluizen Maasroute (Februari 2013)
Uit bezuinigingsoogpunt wil het Ministerie van I&M de openstelling van bedieningstijden van sluizen op de Maasroute terugbrengen. Cascade is juist van mening dat een structurele verruiming bijdraagt aan duurzaam transport van zand en grind. Cascade heeft dan ook een brief met tegenargumenten verzonden aan het Ministerie van I&M. De gehele brief is hier te lezen.
 
 
Publicatie "Cascade Nieuws" (Februari 2013)

Met trots presenteren wij de eerste externe nieuwsbrief van Cascade!

Hierin vertellen wij wat Cascade in 2012 heeft bereikt en in gang heeft gezet.

Klik hier voor "Cascade Nieuws"

 

 

 

Presentatie: Biodiversity Indicator (Januari 2013)

Cascade heeft bij de UEPG (Europese branchevereniging zand- grindwinners) een model voorgesteld waarmee men zelf eenvoudig en kosten efficiënt biodiversiteit kan meten en aantonen.

Voor de presentatie van dit model klik hier

 

 

 

Rapportage: Monitoring Bouwgrondtoffen 2011 (Januari 2013)

Om inzicht te hebben in import, export en verbruik van beton en- metselzand en (gebroken) grind (inclusief vervangende materialen) laat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds 1988 monitoringsonderzoek uitvoeren. Doelstelling van dit monitoringsonderzoek is om op betrouwbare, consistente en inzichtelijke manier de noodzakelijk gegevens te verzamelen om inzicht te krijgen in diverse aspecten van verbruik van beton- en metzelzand, (gebroken) grind en vervangende materialen. Klik hier voor het volledige rapport.

 

 

Publicatie Staatscourant (Augustus 2012)

 

Op 16 augustus 2012 is in de Nederlandse Staatscourant de Green Deal Tijdelijke Natuur gepubliceerd.

 Klik hier voor het volledige artikel

Cascade in het NOS Nieuws (Augustus 2012)

Het gaat momenteel niet goed met de bouw in Nederland. Ook onze branche wordt hier sterk door geraakt.
Op het NOS journaal van 13 augustus 2012 is deze boodschap een item geweest.
Hieraan leverde onze Cascade voorzitter Michiel Dankers een bijdrage.
 
Hierbij de link naar het journaal item (zie om 8:12)
 
 
Artikel: "Natuur leeft op bij zand- en grindputten" (Maart 2012)
"Natuur leeft op bij zand- en grindputten" aldus de vlinderman van de Vlinderstichting.
 
Klik hier voor het volledige artikel.
 
 
Artikel: "Het bedrijfsleven is best te porren voor natuurprestaties" (Februari 2012)
"Het bedrijfsleven is best te porren voor natuurprestaties, neem een voorbeeld aan de ontgronders die in de kaal begraasde uiterwaarden betere natuur maken dan er was" aldus Jan van Groenendael, Gegevensautoriteit Natuur.
 
Klik hier voor het volledige artikel.
 
 
Artikel: "Betonketen kiest voor duurzame productie" (Februari 2012)
"Beton van oude kunstwerken meteen hergebruiken als puin onder asfalt in plaats van heel duur en CO2 negatief recyclen. Die omslag in denken hebben veel opdrachtgevers nog niet gemaakt" aldus Tom van Nieuwenhuijzen van de van Nieuwpoortgroep.
 
Klik hier voor het volledige artikel.
 
 
Rapport: "Kwaliteit natuur na winnen van zand of grind" (januari 2012)
Cascade heeft een onderzoek naar biodiversiteit in voormalig zand- en grindwingebieden laten uitvoeren door de Vlinderstichting. Een belangrijke conclusie is:
 
"De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat in beide projecten sprake is van een toegenomen biodiversiteit ten opzichte van het startpunt. De resultaten wijzen uit dat zand en grindwinningsprojecten een toegevoegde waarde hebben voor natuurontwikkeling c.q. biodiversiteit."
 
Klik hier voor het volledige rapport.

 
 
Artikel: "Zandwinner is tegenwoordig ook natuurbouwer" (januari 2012)
Tegenwoordig gaat het er om wingebieden ingericht te laten, zodat de natuur er zich kan ontwikkelen, aldus Wiely Albers van Wezendonk zand en grind BV.
 
Klik hier voor het volledige artikel.
 
 
Eindrapport monitoring bouwgrondstoffen 2010 (januari 2012)
Om inzicht te hebben in import, export en verbruik van beton en- metselzand en (gebroken) grind (inclusief vervangende materialen) laat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds 1988 monitoringsonderzoek uitvoeren. Doelstelling van dit monitoringsonderzoek is om op betrouwbare, consistente en inzichtelijke manier de noodzakelijk gegevens te verzamelen om inzicht te krijgen in diverse aspecten van verbruik van beton- en metzelzand, (gebroken) grind en vervangende materialen. Lees meer!
 
 
Green Deal bekrachtigt Tijdelijke Natuur (december 2011)
Tijdelijke Natuur kan natuur laten bloeien op meer dan 35.000 hectare grond in Nederland. Grond die wacht op een bestemming als woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrein of ontgronding. Soms duurt het tien jaar of langer voordat deze uiteindelijke bestemming ook echt wordt gerealiseerd. Op 13 december hebben acht partijen de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Ze gaan de in de praktijk naar voren gekomen problemen gezamenlijk oplossen, waarmee de weg geplaveid wordt voor een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur. Lees meer!
 
 
Delfstoffenwinners houden rekening met natuur (december 2011)
Op dinsdag 6 december 2011 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst stellen beide organisaties zich ten doel het natuurbelang bij grondstofwinningen actief te bevorderen. Daarmee is het zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven voorloper op het gebied van rekening houden met natuur.
Lees meer!
 
 
Milieuwinst bouw- en sloopafval in wegen groter dan in beton (november 2011)
Gerecycled bouw- en sloopafval levert meer milieuvoordeel op als het wordt gebruikt in de wegenbouw dan als vervanger van grind in beton. Toepassing in beton heeft een lagere milieuprestatie dan het ophogen of funderen van wegen, zo stelt
Leonie van der Voort op basis van nieuw onderzoek. Zij pleit ervoor gerecycled materiaal dáár in te zetten waar de meeste milieuwinst kan worden geboekt.
Lees meer


Staatssecretaris Atsma bezegelt initiatief voor duurzame betonketen (oktober 2011)
Op 4 oktober is het Programma verduurzaming betonketen van MVO Nederland gelanceerd tijdens de Innovatie-estafette. Bij een bezoek aan de stand over duurzaam beton bezegelde staatssecretaris Atsma dit initiatief met zijn handtekening.
 


Waar wrijving is, ontstaat glans (september 2011)
In de bouw zijn recyclinggranulaten ogenschijnlijk een concurrent van zand en grind. Ir. Leonie van der Voort, algemeen secretaris van Cascade, de vereninging van zand- en grindproducenten in ons land, bestrijdt deze opvatting. Klik hier voor het artikel.
 
 
Cascade doet mee aan het Programma verduurzaming betonketen (november 2011)
Duurzaamheid is voor de leden van Cascade belangrijk. Daar de grondstoffen die we produceren van groot belang zijn voor de productie van beton doet Cascade mee aan het 'Programma verduurzaming betonketen' van MVO Nederland.
 
 
Aanpak Natura 2000 (14-09-11)
Zoals de meeste van u weten heeft Cascade zich, samen met FODI, zeer ingespannen om een verandering in de ganzendoelen N2000 te bewerkstelligen.
De door ons zeer gewenste aanpassing van de ganzendoelen is doorgevoerd en ook duidelijk in een officiële brief aan de Tweede Kamer vastgelegd.
Klik hier voor de brief 'Aanpak Natura 2000' aan de Tweede Kamer.

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke orde4ning, 1e aanvulling (AMvB Ruimte), zienswijze. (09-09-11)
Klik hier
voor de brief van FODI aan Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
 
Cascade gaat voor positief imago zand- en grindproducenten 'Duurzaamheid
als uitgangspunt' (Transport & Logistiek, 2011 - 12)
Cascade pleit voor het zoveel mogelijk winnen van zand en grind in Nederland. Dat is niet alleen bedrijfseconomisch in het voordeel van haar leden, maar leidt ook tot minder transportkilometers, minder CO2-uitstoot en minder belasting van het wegennet. Lees meer ...
 

Netterden Groep over transport van zand en grind: 'Optimaliseringsslag mogelijk!' (Transport & Logistiek, 2011 - 12)
De logistieke processen van de zand en grind winningsbedrijven van de Netterden Groep, inclusief Netterden Transport, zijn ingericht op efficiente en betrouwbare leveringen van de producenten. Het verladen via het tijd- en kostenbesparende batch verladingssysteem is daar een voorbeeld van.
Lees meer ...
 

Interview Leonie van der Voort in Kieswerk: "Eine abgrabung muss immer etwas Positives beitragen". (Kieswerk 3|2011)
In den Nederlanden sind in den vergangenen Jahren viele neue Kies- und Sandprojekte entstanden. Hintergrund ist eine neue Abgrabungspolitik. Sie setzt nicht auf langfristige Rohstoffplanung durch die Politik, sondern auf die Orientierung am Markt und auf den konkreten Mehrwerk sprach mit Leonie van der Voort vom niederländischen Kies- und Sandverband Cascade über die Rohstoffgewinnung Im Nachbarland. Lees meer ...

Winning van
grind, zand, klei en kalk - zijn we duurzaam bezig? (Vakblad natuur bos landschap, november 2010)
Op 1 januari 2010 telde ons land bijna 16,6 miljoen inwoners en dat aantal groeit nog steeds. De woningvoorraad bedraagt ruim 7 miljoen huizen en er worden jaarlijks ongeveer 80.000 huizen bijgebouwd. Voor die bouwactiviteiten zijn minerale grondstoffen nodig en dat moet allemaal ergens uit de aardbodem opgegraven worden. Lees meer ....
 

Kanttekeningen bij ontgronden voor natuur (Vakblad natuur bos landschap, november 2010)
Bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden wordt vaak ontgronding toegepast om de fosfaattoestand in de bodem te verlagen en eutrofiering van doelvegetaties te voorkomen, met name in situaties waar tevens wordt vernat. In januari 2009 zijn tijdens een symposium vanuit verschillende invalshoeken de ervaringen met ontgronding op een rij gezet. Ontgrondingen werd als "de meest kansrijke en innovatieve beheermaatregel van de laatste 20 jaar" gepresenteerd. Er is echter een aantal fundamentele en maatschappelijke kanttekeningen te plaatsen bij natuurontwikkeling en ontgronden. Lees meer ...