Downloads

Rapport Stand van het Zand XIV
In december 2009 heeft MHW Global in opdracht van RWS Waterdienst het rapport Stand van het Zand XIV / Lint aan het Grind XII uitgebracht over de productie en het verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind in 2008. 
Download rapport 

Reactie Cascade op concept Handreiking ruimtelijke kwaliteit Waal en Rijn
In juni 2009 heeft Cascade een reactie gegeven op de concept Handreikingen ruimtelijke kwaliteit voor Waal en Rijn
Download reactie Cascade

Leidraad Cascade voor duurzame zand en grindwinning
In april 2009 heeft Cascade een Leidraad vastgesteld als handreiking voor het maken van procedureafspraken voor duurzame zand en grindwinning
Download Leidraad Cascade

Reactie Cascade op Ontwerp Leidraad vergunningverlening (multadmifunctionele ontgrondingen Overijssel
In maart 2009 heeft Cascade een reactie ingediend op de ontwerp Leidraad vooroverleg vergunningverlening (multifunctionele ontgrondingen Overijssel.
Download reactie Cascade

Cijfers winning en verbruik oppervlaktedelfstoffen
In maart 2009 heeft het Natuur en Milieuplanbureau het jaarlijks cijferoverzicht over de winning en het verbruik van oppervlaktedelfstoffen geactualiseerd t/m 2007.
Download indicator oppervlaktedelfstoffen

Advies Commissie Trommel
In december 2008 heeft de Commissie Tommel haar zevende jaarlijkse advies uitgebracht over de beton- en metselzandvoorziening in Nederland.
Download rapport

Overleg in Tweede Kamer over de voortgang afbouw regierol bouwgrondstoffenvoorziening
Verslag van het Algemeen overleg (AO) van de Vaste Kamercommissies van V&W, VROM en EZ over de voortgangsrapportage afbouw regierol bouwgrondstoffenvoorziening gehouden op 21 oktober 2008.
Download verslag

Zienswijze Cascade op 3e tranche ontwerpaanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden
In oktober 2008 heeft Cascade een zienswijze ingediend met betrekking tot de buitendijkse gebieden van onze grote rivieren. Het betreft de ontwerpbesluiten nr. 38 (uiterwaarden IJssel), nr. 66 (uiterwaarden Neder-Rijn), nr. 67 (Gelderse Poort), nr. 68 (uiterwaarden Waal) en nr. 82 (uiterwaarden Lek).
Download zienswijze Cascade m.b.t. gebiedsaanwijzing Natura2000-gebieden

Reactie op voortgangsrapportage bouwgrondstoffenvoorziening
In oktober 2008 heeft Cascade een reactie gestuurd aan de Vaste Kamercommissie's van V&W, VROM en EZ,  met als bijlage enig aanvullend cijfermateriaal over de zand- en grindvoorziening. Dit in verband met het Algemeen Overleg (AO) op 21 oktober over de brief van de Staatssecretaris d.d. 6 juli jl. in zake de voortgangsrapportage afbouw regierol bouwgrondstoffenvoorziening.
Download reactie Cascade op voortgangsrapportage afbouw regierol bouwgrondstoffenvoorziening

Zienswijze op ontwerp Meerjarenplan Zandmaas2
In september 2008 heeft Cascade een reactie gegeven op het ontwerp Meerjarenplan Zandmaas2 van de provincie Limburg.
Download reactie Cascade op ontwerp Meerjarenplan Zandmaas2

Reactie op voorstel grindvervanging door betongranulaat in kader duurzaam inkopen
In augustus 2008 heeft Cascade in de consultatieronde duurzaamheidscriteria voor productgroep Wegen en ook bij andere productgroepen gereageerd op het voornemen om in het kader van het programma Duurzaam Inkopen (gedeeltelijke) grindvervanging door betongranulaat verplicht te stellen.
Download reactie Cascade op concept criteria Duurzaam Inkopen

Zienswijze op ontwerp Beleidsnota ontgrondingen Limburg
In juni 2008 heeft Cascade een zienswijze uitgebracht op de ontwerp Beleidsnota ontgrondingen Limburg. Hierin worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de ontwerp beleidsnota.
Download Zienswijze op ontwerp Beleidsnota Limburg

Brochure 'Meer zand dan grind'
In januari 2008 heeft Cascade de nieuwe brochure "meer dan zand en grind" uitgebracht. Deze brochure geeft nadere informatie over de bedrijfstak en de kansen die de bedrijfstak ziet voor duurzame zand- en grindwinning in Nederland.
Download brochure

Visie duurzame grondstoffenvoorziening
In november 2007 heeft Cascade naar aanleiding van de discussies over duurzaam inkopen een visie opgesteld over duurzame grondstoffenvoorziening in relatie tot het rijksbeleid zoals vastgelegd in de Nota Ruimte.
Download visie

Leidraad 'Ruimtelijke kwaliteit door ontgronden
In juni 2007 heeft Cascade de leidraad "Ruimtelijke kwaliteit door ontgronden" gepubliceerd. Deze leidraad is opgesteld door Ir. J. de Jonge, landschapsarchitect en partner bij adviesbureau WING te Wageningen en lid van de Habiforum Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK).
Download leidraad WING Habiforum